Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hej Helge.

Bo Strömstedt uttalade sig i Radio Uppland, i samband med en intervju med Åsa Waldau den 24 juli. Han sa då bland annat att han anser att "Knutby är resultatet av ogräs som har spritt sig över Uppsalaslätten från Livets Ord".

Hur ser du på det? Vilka kopplingar har Knutby Filadelfia till Livets Ord? Eller andra rörelser? Jag känner till Linda Bergling på Arken i Kungsängen, som talar om brudsjälar i församlingen. Har det någon parallell eller anknytning till brudläran i Knutby?

/Iakttagare

Det är inte första gången Bo Strömstedt vill göra kopplingar mellan Knutby Filadelfia och Livets Ord. Han är inte heller ensam om det. I någon slags strävan efter att komma till botten med hur det kunde gå så snett i en frikyrkoförsamling, har flera försök gjorts att utse någon/något som roten till det onda. En fullt naturlig strävan och helt förståeliga försök. Tyvärr begår man ett rejält misstag om man ser utvecklingen och händelserna i Knutby som ett resultat av Livets Ord, enligt min uppfattning.

Jag känner inte Bo Strömstedt och vet inte till fullo hur han motiverar den inställning som han uttryckt enligt citatet i din fråga. Mitt intryck av honom är dock att han har jämförelsevis goda förutsättningar - både kunskaps- och erfarenhetsmässigt - att förstå kulten omkring Åsa och problematiken i därpå följande konsekvenser i Knutby. Därför förvånar det mig lite att han vill hålla Livets Ord ansvariga för något som måste betraktas som en fristående företeelse, skilt från såväl trosrörelsen som andra rörelser eller samfund.

Knutby Filadelfia bildades 1921 som en pingstförsamling. Fram till 2004 var den knuten till pingströrelsen, trots att vi då hade utvecklat en egen teologi. Någon anknytning till trosrörelsen har aldrig funnits, mer än att pastor Kim Wincent och en äldstebroder - som "privatpersoner" - gått Livets Ords bibelskola. Kim någon gång i mitten av 80-talet, äldstebrodern senare. Betraktar man vilka bibelskolor som kunnat påverka teologin i Knutby, finner man snart ett antal andra sådana i flera ledares (och medlemmars) bakgrund- olika pingstskolor, Bibelskola Livskraft med flera. Åsa Waldau och Kim Wincent har båda gått på bibelskola i Stockholm Filadelfias regi - dessutom gick de samtidigt. Är Knutby måhända resultatet av ogräs som har spritt sig därifrån? Nej, inte alls.

Teologin i Knutby har inte uppkommit ur vare sig trosrörelsen, pingströrelsen eller någon annan av de rörelser som församlingen har rekryterat medlemmar från. Hade vi anammat teologin hos något av de sammanhang vi kan se individuella bakgrundskopplingar till - inklusive Livets Ord - hade ledarskapet aldrig kunnat fostra fram en skara manipulerade undersåtar till en maktgalen och maktmissbrukande kvinna som gjort sig nästintill jämlik med den (nidbild av) Gud som hon menar sig tillhöra.

Det finns ekobrottslingar som gått på Handelshögskolan i Stockholm. Är ekobrott därmed något som vi ställer Handelshögskolan till svars för? Som regel brukar man inte kräva av lärare eller rektorn där att de ska ta sitt ansvar för det som inträffat efter en "skandal" av ekonomisk karaktär. Vi förutsätter att ingen på Handelshögskolan uppmuntrat eller uppmanat till brott. På samma sätt borde vi begripa att ingen på Livets Ord - liksom ingen annan av de bibelskolor någon av oss gått på - på något sätt skulle ha uppmuntrat vare sig den lära eller det liv som blev en verklighet i Knutby.

Det jag reagerar på är alltså när man menar att Knutby Filadelfia är ett resultat av Livets Ord - eller någon annan mer eller mindre etablerad rörelse. Därmed inte sagt att situationen i Knutby är något som andra rörelser inte bör ta ansvar för att försöka förhindra en fortsättning av. Det borde vara angeläget för kristenheten i stort, även om jag kanske tycker att främst pingströrelsen borde bemöda sig om det eftersom det var en pingstförsamling som spårade ur.

Åter till eventuell påverkan från Livets Ord. Det är ingen hemlighet att jag själv gärna besökte Livets Ord under ett antal år, både innan jag flyttade till Knutby och till en början efter att jag hade gjort det. Det gäller nog fler av ledarna i Knutby. Jag har också tillhört en nystartad trosförsamling, Jaspis i Kristinehamn, under tre månader (över sommaren) 1993. Trots att jag ungefär ett halvår tidigare var emot och försökte hindra att Jaspis bildades, hade jag då ändrat mig och skulle bli ungdomspastor i församlingen. Det visade sig vara ett misstag och jag mådde allt sämre, tills jag gick tillbaka till pingstförsamlingen igen. Men jag har alltså tagit del av undervisning från Livets Ord, i både skriftlig och muntlig form. Den övervägande andelen av undervisningen jag tagit del av har däremot kommit från annat håll, så vill man hitta teologiska orsaker till att jag var mottaglig för lärorna i Knutby får man vända blicken åt andra håll än Livets Ord.

Teologiskt stod jag närmare pingströrelsen än trosrörelsen när jag flyttade till Knutby, även om det säkerligen fanns influenser från såväl Livets Ord som andra sammanhang. Under de första åren som jag bodde i Knutby hade vi fortfarande en del gemenskap med andra församlingar och vi besökte en del kristna konferenser, något som med tiden kom att minska betydligt. Vi brukade ibland även åka till Livets Ord under Europakonferensen eller på något seminarium med Ulf Ekman eller inbjudna talare. Det dröjde dock inte förrän Åsa kände sig osedd och "kränkt i sin ande", eftersom hon bara var en i mängden där - något hon aldrig klarat av. I takt med att uppenbarelserna och lärorna i Knutby blev alltmer utombibliska, tog vi också alltmer avstånd från andra sammanhang - och inte minst från Livets Ord. Vi hade helt slutat att besöka Livets Ord långt innan vi gjorde samma avståndstagande från pingströrelsen. Predikantveckan i Stockholm Filadelfia besökte jag och Kim Wincent i december 2003, även om Åsa ytterst motvilligt släppte iväg oss dit. Det var då i stort sett den enda kontakt med svensk kristenhet vi hade kvar.

Linda Berglings och församlingen Arkens prat om brudesjälar har inga paralleller med läran om bruden i Knutby. Vi fick höra om detta efter att Åsa förklarats som Jesu brud, med enda följden att Åsa med kraft förkastade Arken ännu mer än hon gjort tidigare, eftersom hon hatade att andra gjorde anspråk på "hennes man". Hon ensam var ju bruden. Att andra hävdade det jämförde hon med om någon kallade en gift kvinnas make för sin. Med tanke på Åsas temperament ledde svartsjukan till ordentliga vredesuttryck mot sådant prat. (Samma problem hade hon i viss mån med att nunnor vigs till Kristus.)

Är Knutby Filadelfia likt Livets Ord i Uppsala? Förmodligen kan man finna mer stöd för ett auktoritärt ledarskap hos Livets Ord än i (de flesta) klassiska pingstförsamlingar. Undervisning om en andlig strid och demoner/andar har haft ett större utrymme i trosrörelsen än i senare årens svenska pingströrelse (även om det är betydligt vanligare i pentecostala sammanhang utomlands). Vad gäller gudstjänstformer och lovsång kan man kanske - märk väl; kanske - tycka sig se större likheter mellan Livets Ord och Knutby än mellan många pingstförsamlingar och Knutby. Är dessa vaga likheter skäl nog att hävda att Livets Ord har orsakat situationen i Knutby? Knappast. Dessutom kan man med lätthet hitta fler och tydligare likheter mellan Knutby och andra församlingar, som man inte för den sakens skull vill belasta med ansvar för Knutby Filadelfias utveckling,

Jag vet inte vad som har hänt sedan jag lämnade Knutby. Så länge jag var med försökte jag motverka en brytning med pingströrelsen, medan en del andra förespråkade det. Om församlingen har blivit mer eller mindre lik något annat sammanhang efter denna brytning, kan jag därför inte uttala mig om. Bakgrunden till att det blev som det blev kan jag däremot uttala mig om - och inte är det ett resultat av Livets Ord. Inte heller av pingströrelsen, missionsförbundet. EFK eller något annat sammanhang vi i ledarskapet kommit från eller påverkats av.

Knutby Filadelfia, med dess lära och liv, är i huvudsak resultatet av det ogräs som grott i huvudet på en besynnerlig kvinna. Åsa har en (för att vara pastor) förvånansvärt liten respekt för Guds ord (kanske beroende på en pinsamt usel bibelkunskap) och därtill en osedvanlig förmåga att påverka människor - allt detta enligt min högst subjektiva bedömning, förstås. Genom att hon fick fritt spelrum i Knutby och upphöjdes av oss andra till en ojämförbar auktoritet, möjliggjordes utvecklingen av en rad utombibliska läror och beteenden bland oss. Det kan man knappast lasta Livets Ord för, och ingen drabbad blir hjälpt av att man gör det.

Bo Strömstedt har måhända skäl att kritisera Livets Ord och det har han all rätt att göra. Men jag anser det vara osakligt och ogrundat att kritisera Livets Ord för händelserna i Knutby.

Det blev ett långt svar på din fråga, men jag ville svara utförligt eftersom det inte är första gången jag hör en liknande uppfattning... Uppstår följdfrågor utifrån något jag skrivit, är du välkommen att återkomma.

/helge

2006-08-13 - Publicerat.
2006-09-04 - Korrrigerat stavfel.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.